Driftveil City

Pokemon Black and White

PokemonLevelsMethodRarity
594Alomomola10-30Surfing in dark spots95%
170Chinchou35-55Fishing with a Super Rod40%
170Chinchou35-60Fishing in dark spots40%
592Frillish10-25Surfing100%
593Jellicent10-30Surfing in dark spots5%
099Kingler35-70Fishing in dark spots15%
098Krabby35-55Fishing with a Super Rod55%
171Lanturn45-70Fishing in dark spots5%
370Luvdisc35-60Fishing in dark spots40%
370Luvdisc35-55Fishing with a Super Rod5%