Undella Bay

Pokemon Black and White

PokemonLevelsMethodRarity
091Cloyster45-70Fishing in dark spots5%
370Luvdisc35-60Fishing in dark spots40%
370Luvdisc35-55Fishing with a Super Rod5%
226Mantine35-70Surfing in dark spots15%
458Mantyke25-55Surfing90%
224Octillery35-70Fishing in dark spots15%
279Pelipper25-55Surfing10%
223Remoraid35-55Fishing with a Super Rod55%
364Sealeo25-60Surfing in dark spots30%
090Shellder35-60Fishing in dark spots40%
090Shellder35-55Fishing with a Super Rod40%
363Spheal25-55Surfing30%
320Wailmer25-60Surfing in dark spots150%
321Wailord35-70Surfing in dark spots20%
365Walrein35-70Surfing in dark spots5%
278Wingull25-55Surfing60%

Pokemon Black 2 and White 2

PokemonLevelsMethodRarity
170Chinchou40-70Fishing with a Super Rod60%
170Chinchou40-60Fishing in dark spots40%
592Frillish25-40Surfing65%
593Jellicent25-40Surfing in dark spots180%
171Lanturn50-70Fishing in dark spots15%
226Mantine30-40Surfing in dark spots15%
458Mantyke25-40Surfing90%
224Octillery50-70Fishing in dark spots5%
223Remoraid40-60Fishing in dark spots40%
223Remoraid30-40Surfing5%
223Remoraid40-60Fishing with a Super Rod40%
364Sealeo25-40Surfing in dark spots30%
363Spheal25-40Surfing30%
320Wailmer25-40Surfing in dark spots150%
321Wailord30-40Surfing in dark spots5%
365Walrein30-40Surfing in dark spots5%