Undella Town

Pokemon Black and White

PokemonLevelsMethodRarity
091Cloyster45-70Fishing in dark spots5%
222Corsola25-60Surfing in dark spots30%
370Luvdisc35-60Fishing in dark spots40%
370Luvdisc35-55Fishing with a Super Rod5%
226Mantine35-70Surfing in dark spots10%
458Mantyke25-55Surfing30%
224Octillery35-70Fishing in dark spots15%
279Pelipper25-55Surfing10%
223Remoraid35-55Fishing with a Super Rod55%
090Shellder35-60Fishing in dark spots40%
090Shellder35-55Fishing with a Super Rod40%
320Wailmer25-60Surfing in dark spots60%
278Wingull25-55Surfing60%

Pokemon Black 2

PokemonLevelsMethodRarity
550Basculin30-40Surfing5%
091Cloyster50-70Fishing in dark spots5%
592Frillish25-40Surfing65%
593Jellicent25-40Surfing in dark spots30%
370Luvdisc40-70Fishing with a Super Rod60%
370Luvdisc40-60Fishing in dark spots40%
090Shellder40-60Fishing with a Super Rod40%
090Shellder40-70Fishing in dark spots55%
665Spewpa30-40Surfing in dark spots5%
121Starmie30-40Surfing in dark spots5%
120Staryu25-40Surfing in dark spots60%
120Staryu25-40Surfing30%

Pokemon White 2

PokemonLevelsMethodRarity
550Basculin30-40Surfing in dark spots5%
091Cloyster50-70Fishing in dark spots5%
592Frillish25-40Surfing65%
593Jellicent25-40Surfing in dark spots30%
370Luvdisc40-70Fishing with a Super Rod60%
370Luvdisc40-60Fishing in dark spots40%
090Shellder40-60Fishing with a Super Rod40%
090Shellder40-70Fishing in dark spots55%
665Spewpa30-40Surfing5%
121Starmie30-40Surfing in dark spots5%
120Staryu25-40Surfing in dark spots60%
120Staryu25-40Surfing30%